Klauzula informacyjna

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest POL-AUTO Spółka z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Witkowska 12 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: pol-auto@pol-auto.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

1. realizacji usług oferowanych przez Stację Kontroli Pojazdów (podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
2. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizowanymi przez Administratora usług lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
3. wypełniania obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, w tym archiwizowanie dokumentacji, realizowanie obowiązków Stacji Kontroli Pojazdów wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
4. kontaktu w sprawach dotyczących realizacji ww. usługi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
5. komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, telefonu) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych
w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów Administratora. W przypadku przepisów prawnych przekazanie danych jest obowiązkowe. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1. okres trwania umowy z Administratorem,
2. czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
3. okres przedawnienia roszczeń,
4. do momentu odwołania zgody;
5. do momentu wyrażenia sprzeciwu.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), Przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

W każdej chwili przysługuje Państwu także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych) oraz innym administratorom (np. podmiotom wskazanym w przepisach prawo o ruchu drogowym)

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.