Cennik

Lp. Wyszczególnienie Cena PLN brutto
1 Okresowe Badanie Techniczne
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą; samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.; pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4 toksyczności spalin 14,00
2.5 poziomu hałasu 20,00
2.6 geometrii kół jedenj osi 36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za kaŜde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne 94,00
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno zakaŜde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
5.2 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5.3 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejstracji 60,00
5.4 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumnetów wymaganych do geo rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
5.5 W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostaeł czynności przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów:
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00

Nalepki Ekologiczne

W Niemczech od stycznia 2008 roku wprowadzane są sukcesywnie tzw. strefy ekologiczne w celu ograniczenia emisji spalin. W wyznaczonych strefach mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone tzw. nalepką ekologiczną z wpisanym nr rejestracyjnym.

Powyższe regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą (np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego. Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości 40 Euro, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie!.